Интернет плащания и правна информация

В Травъл Адвайзър, собственост на „Травъл Адвайзър” ЕООД, ЕИК 203747130 , адрес: гр. София 1463, ул. „Цар Асен I-ви“ 57, тел. 0899 953 414, имейл
office@travel-advisor.bg

Правна информация
Травъл Адвайзър ЕООД
BG203747130
203747130
Ивета Панайотова
гр. София, ул. „Цар Асен I-ви“ 57

IBAN: BG95UNCR70001522442557,

BIC: UNCRBGSF

Действия за извършване на плащания през Интернет
Можете да заплатите вашите продукти с кредитни карти VISA и MASTERCARD, международни дебитни карти VISA Electron, VPAY, национални дебитни карти MAESTRO с логото на БОРИКА.
При този избор, Вашето плащане се обработва в реално време, няма забавяне на поръчката и плащанията са без допълнителни такси!

Виртуален ПОС терминал поддържа последните програми за сигурност на MasterCard (MasterCard SecureCode) и VISA (Verified by VISA). Това са допълнителна защита при онлайн пазаруване, като е необходимо при онлайн разплащане да въведете парола за 3D автентификация. Ако притежавате кредитна карта, попитайте Вашата банка издател за програмите за сигурност на VISA и MASTERCARD, и регистрирайте Вашата 3-D парола за по-сигурни онлайн разплащания.

Моля обърнете внимание, че по никакъв начин нямаме достъп и не записваме въвежданата от Вас картова информация при онлайн плащане – номер на карта, валидност, CVV2 или CVC2 код на кредитните карти, 3-D парола, секретен код за онлайн разплащане с дебитна карта MAESTRO с логото на Борика.

Ако не сте пазарували в интернет с дебитна карта MAESTRO с логото на БОРИКА, нужно е да генерирате секретен код за онлайн плащания. Допълнителна информация можете да прочетете на уеб сайта на БОРИКА: http://www.borica.bg/
Онлайн плащане с кредитни и дебитни карти
1. След като сте попълнили необходимата информация във формуляра, финализирайки сделката с кликване на бутон „ПЛАЩАНЕ„, ще бъдете прехвърлени на защитения SSL платежен сървър, където се извършва онлайн разплащането.

2. Избор на карта, с която ще извършите плащането
Изберете „Тип на картата„, с която ще направите онлайн разплащането, от падащото меню.

3. Необходими данни за плащане с дебитна карта
След избор от меню „Тип на картата„ е необходимо да попълните полета „Номер на картата„ и „Валидна до„ (формат на полето е ММ/ГГ) и „CVV2/CVC2 код„.

За финализиране на плащането с дебитна карта може да е необходимо да въведете „Секретен код„ за онлайн разплащания. Секретният код можете да генерирате от АТМ устройство или по начините описани на: http://www.borica.bg/. След като сте попълнили поле „Секретен код„, натискате бутон „плащане„ за финализиране на онлайн разплащането.

Ако Вашата кредитна карта е допълнително защитена с 3-D парола SecureCode за карти с логото на MasterCard и Verified by Visa за разплащания в Интернет ще бъде необходимо да въведете паролата за 3D автентификация преди да финализирате онлайн плащането.

Вашият CVV2/CVC2 за плащания по Интернет е изписан на гърба на картата Ви, в полето за подпис. Кодът е последните три цифри от изписания там номер.

4. Платежният сървър извършва авторизация на плащането и дебитиране на наличните средства по картата на клиента с цената на сделката.

5. Платежният сървър връща отговор дали операцията е била успешна
Политиката за възстановяване на суми във връзка с извършени плащания с банкова карта
Сумите таксувани по услуги на гости, които са анулирали или надплатили дължимите суми във връзка с изполваните услуги, съобразно анулационната политика и тарифата по която са направени, се възстановяват до 10 работни дни от датата на получаване на анулацията при писмено съгласуване между страните, относно рамера на сумата, която трябва да бъде възстановена.
Срок за възстановяване на суми
Срокът за възстановяване на суми разплатени с банкови карти е до 10 работни дни, считано от датата, на която е съгласуван между страните точният и размер.
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КАРТОДЪРЖАТЕЛИТЕ
1. Лични данни по смисъла на Регламент /ЕС/ 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на Европа от 27 април 2016 г. /Регламента/ и Закона за защита на личните данни е всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

1.1. Травъл Адвайзър , собственост на „Травъл Адвайзър” ЕООД, ЕИК 203747130 , адрес: гр. София 1463, ул. „Цар Асен I-ви“ 57, тел. 0899 953 414, имейл office@travel-advisor.bg, е администратор на лични данни по предоставяне на туристически услуги в управляваната от дружеството агенция, уебсайт: https://travel-advisor.bg/
Лице за контакт във връзка с обработването на лични данни от Травъл Адвайзър ЕООД, е Ивета Панайотова.

2. Травъл Адвайзър ЕООД, събира, обработва и съхранява лични данни, с цел предоставяне на туристически услуги и услуги като индивидуални пътувания, организирани пътувания, хотелско настаняване и други. Травъл Адвайзър ЕООД събира личните данни директно от лицата, на които предоставя туристически услуги, като личните данни се съхраняват отговорно и законосъобразно.
Предоставянето на личните данни е доброволно.

2.1. Травъл Адвайзър ЕООД събира, обработва и съхранява лични данни въз основа на:

2.1.1. Изрично получено съгласие от субекта на лични данни.

2.1.2. Изпълнение на договорни задължения.

2.1.3. Изпълнение на законови задължения, които се прилагат спрямо Травъл Адвайзър ЕООД.

2.2. В качеството си на администратор на лични данни и с цел по-лесно и бързо заплащане на предоставяните туристически услуги субектите на лични данни могат да се възползват от възможността да заплатят заявените туристически услуги по банков път чрез кредитна/дебитна карта. С оглед предоставената възможност за плащане по банков път чрез кредитна/дебитна карта Травъл Адвайзър ЕООД, обработва и следната категория лични данни и информация:

2.2.1. Информация за кредитната/дебитна карта, а именно вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност.

2.2.2. Финансова информация или данни за издаване на фактура.

3. Травъл Адвайзър ЕООД, се грижи за предпазване и предотвратяване на неоторизиран достъп, неправилно използване, промяна, унищожаване или случайна загуба на банковите данни на картодържателите. Това включва използването на специални правила за сигурност от служителите на Травъл Адвайзър ЕООД, които имат достъп до сървъри и бази данни, в които се съхранява личната информация на картодържателите.

3.1. Травъл Адвайзър ЕООД, е длъжна да уведоми субекта на лични данни /картодържателя/, ако:
– има осъществено нарушение с висок риск за правата и свободите на субекта на лични данни, както и какви мерки са предприети за овладяване на нарушението;
– има осъществено нарушение, което няма да доведе до висок риск за правата и свободите на субекта на лични данни, както и за предприетите мерки, гарантиращи прекратяването на нарушението.

4. С оглед максимална защита на предоставяните лични банкови данни Травъл Адвайзър ЕООД предприе обширни технически и организационни предпазни мерки, за да бъде избегната случайна или умишлена манипулация, случайна загуба, незаконно унищожаване или неправомерен достъп от неупълномощени лица, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване на предоставените лични данни от картодържателя. Процедури за сигурност редовно се проверяват и преразглеждат, за да се вземе предвид технологичния напредък.

5. За максимална защита на предоставените лични банкови данни на картодържателите Травъл Адвайзър ЕООД е предприело следните технически и организационни мерки:

5.1. Попълнените от клиентите формуляри за предоставяне на съгласие за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително и банкови такива, се включват в документален регистър и се съхраняват в специални шкафове. Достъпът до шкафовете се контролира от упълномощени лица, заключване на помещенията и шкафовете, защитна сигнализация, охрана и алармена система.

5.2. Електронния информационен регистър се изгражда във вид на файлове. Базите данни са достъпни само от оторизирани лица и само до данните и ресурсите, необходими за изпълнението на техните задължения.

5.3. Достъпът до информационната система се осъществява само след оторизация с уникално име и парола. Ограничаването на достъпа до информационната система, съдържаща лични данни, се ограничава чрез въвеждане на нива на достъп. При предаване на информацията по електронен път, защитата се осъществява чрез криптиране, архивиране и последващо възстановяване на данните с цел защитата им от загуба или разрушаване. Осигурена е възможност за проследяване на всяка операция, както и датата и часът на нейното извършване, защита на информационната система чрез антивирусни програми и защитна стена (firewall).

5.4. Обработването на личните данни, включително и банкови такива, се осъществява при спазване изискванията на Регламента и Закон за защита на личните данни.

6. Травъл Адвайзър ЕООД може да разкрива личните данни на картодържателите само на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения.

6.1. Не се извършва препращане на лични данни на картодържателите на трети страни, освен ако Травъл Адвайзър ЕООД не е законово задължено да го направи, или предаването на данни е необходимо за изпълнение на договорните отношения или преди това картодържателя е дал изрично съгласие за препращане на данните му.

7. Личните банкови данни на картодържателя се заличават /изтриват/, веднага щом целта, за която са били съхранявани, вече е изпълнена или не важи. Съхранението може да се осъществи и ако това се изисква от европейското или национално законодателство. Личните банковите данни също се заличават /изтриват/, ако изтича законоустановения срок за съхранение, предписан от нормативните актове, освен ако не е необходимо продължаване на съхранението на данните за целите на сключване или изпълнение на договор.